Erenpack

Disclaimer Erenpack BV.

DISCLAIMER – ERENPACK BV.

Onderstaande informatie betreft de disclaimer van https://erenpack.nl/ zoals deze beschikbaar is gesteld door Erenpack BV. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud Erenpack BV. informatie op haar website aanbiedt.
De gegeven informatie op deze website (https://erenpack.nl/) zijn van algemene informatieve aard en kunnen in sommige gevallen persoonlijke meningen en standpunten bevatten van personen (klanten, collega’s, webshops) die een bijdrage leveren aan deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaar je, als gebruiker, kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Je kan, als gebruiker, aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

Erenpack BV. behoudt het recht om de website zonder voorafgaande toestemming of aankondiging te wijzigen.

GEBRUIK VAN INFORMATIE
Deze website is niet bedoeld, en dient niet te worden beschouwd, als specifiek advies van welke aard dan ook. Erenpack BV. neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling van de verstrekte informatie op deze website. Toch kan deze niet garanderen dat de informatie (nog) altijd volledig, actueel of juist is, dan wel dat weergegeven persoonlijke meningen of standpunten correct zijn.

Erenpack BV. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Erenpack BV. behoudt het recht om de informatie op deze website op elk moment te wijzigen. Deze is echter niet verplicht om deze informatie actueel te houden.

AANSPRAKELIJKHEID
Erenpack BV. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid en compleetheid van de aangeboden informatie op deze website. Eventuele verwijzingen ((hyper)links) naar websites die niet door Erenpack BV. worden onderhouden zijn alleen ter informatie voor de websitebezoeker opgenomen.

Hoewel Erenpack BV. de grootst mogelijke aandacht en zorgvuldigheid in acht neemt ten aanzien van verwijzingen naar sites van derden, kan deze niet instaan voor de inhoud, de kwaliteit en/of het functioneren van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Een verwijzing naar een nieuws/persbericht, of site van een derde, impliceert niet dat Erenpack BV. de inhoud daarvan onderschrijft.

Erenpack BV. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.
Erenpack BV. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik van de informatie die op deze website wordt verstrekt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Het is toegestaan om de inhoud van de website te verveelvoudigen, te distribueren, en te verspreiden onder de volgende voorwaarden:
• Wanneer er een naamsvermelding (van auteur/bedrijf) wordt vermeld
• Het materiaal/werk niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt
• Het materiaal/werk niet wordt aangepast of op welke wijze dan ook wordt bewerkt
In elk ander geval is het niet toegestaan om de inhoud van de website (tekst, fotomateriaal of andere materialen) te verveelvoudigen, te distribueren, te verspreiden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of op een andere manier openbaar te maken zonder dat Erenpack BV. daar vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Al het fotomateriaal op deze website, inclusief blog, zijn in eigen beheer gecreëerd of aangeschaft door Erenpack BV. Tevens zijn alle teksten zelfgeschreven waarop auteursrecht berust.
________________________________________
November 2023
Deze disclaimer kan zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Scroll naar boven